بیوگرافی مدیران معاونتمدیرکل دفترحقوقی و امور مالکیت معنوی: حامد سهرابی