بیوگرافی مدیران معاونتمشاور معاون وزیر و مدیر روابط عمومی: