بیوگرافی مدیران معاونتمشاور معاون وزیر و مدیر روابط عمومی: زهرا صیادی