اخبار

آثار فراگیر اجرای برجام - زهرا صیادی*

آثار فراگیر اجرای برجام - زهرا صیادی*
یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه ی سیاست خارجی با دستیابی به توافق میان ایران و گروه پنج به علاوه ی یک، رقم خورده است که در حوزه داخلی و در پیوند با مشارکت بیشینه مردم در انتخابات هفتم اسفند جاری در ارتباط با جامعه نیز موثر بوده و شرایط را برای پیشبرد برنامه های دولت فراهم کرده است.

از زمان شکل گیری بحران هسته ای در طی 12 سال گذشته، مذاکرات میان ایران، آژانس و کشورهای پنج به علاوه ی یک، همواره در جریان بوده است اما برجام، نه تنها نقطه ی عطفی در پایان دادن به بحران ساختگی هسته ای بود بلکه نقطه ی عطفی در روابط بین الملل از منظر پایان دادن به یک بحران بر مبنای مذاکره به جای جنگ بود. طبیعی است که در چنین شرایطی، آغاز اجرای برجام علاوه بر تأثیر در روابط بین المللی و سیاست خارجی کشور، در حوزه ی داخلی نیز نقش بسزایی ایفا کرده است.

شاید نقطه ی آغاز اجرای برجام، پیوستگی عمیقی با بازگشت آرامش به سازوکارهای اقتصادی کشور داشته باشد. در زمانی که اِعمال تحریم های نامشروع علیه برنامه ی صلح آمیز هسته ای کشور، بر بخشی از اقتصاد به ویژه در حوزه های سرمایه گذاری و ارتباطات پولی و مالی بین المللی، تأثیر عمیقی گذاشت، اعتماد عموم مردم و جامعه نسبت به تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های دولتی کاهش یافت. در واقع، ما با وضعیتی مواجه بودیم که از یک سو، جامعه از اعتماد به دولت در زمینه ی اقتصاد سر باز می زد و از سوی دیگر، دولت نمی توانست به برنامه ریزی و اجرای تصمیمات در حوزه ی اقتصاد دست بزند. مهمتر از آن و در نتیجه ی این عدم اعتماد، ریزش سرمایه های مردم به سوی بازارهای غیرمولد نظیر ارز و طلا و همچنین بانک ها و کاهش سرمایه گذاری در تولید بود. در این وضعیت، کشور هم در زمینه ی سرمایه گذاری خارجی و هم در زمینه ی افزایش تولید داخلی با مشکل مواجه بود. از این دیدگاه، آغاز اجرای برجام، بازگشت به شرایطی است که اعتماد عمومی در حوزه ی اقتصادی فراگیر شود. عمده ترین تأثیر آغاز اجرای برجام، مشارکت عمومی در حوزه ی اقتصادی است. بدین ترتیب، عموم مردم به سوی مشارکت در بنگاه های تولیدی سوق می یابند. نتیجه ی چنین مشارکتی بهبود اوضاع اقتصادی و شکل گیری امیدواری نسبت به آینده است.

آغاز اجرای برجام، علاوه بر تأثیرات مستقیمی که در زمینه بهبود اوضاع اقتصادی دارد، در حوزه ی سیاسی نیز به افزایش مشارکت سیاسی منجر شد. این فرایند که نمایانگر تحقق یکی از وعده های انتخاباتی دولت یازدهم در حوزه ی سیاسی- اقتصادی است، جامعه را به این تلقی رهنمون کرد که مشارکت سیاسی در انتخابات، نه تنها بیهوده نیست بلکه تأثیری پایه ای در شکل گیری سرنوشت عمومی جامعه دارد. حضور 62درصدی مردم پای صندوق های رای بیانگر پی بردن جامعه به تأثیر رأی خویش در تحقق انتظاراتش از دولت و به معنای ترغیب به مشارکت بیشینه سیاسی است. از سوی دیگر، پس از آغاز اجرای برجام، نگاه جامعه به سوگیری های گروه ها و احزاب سیاسی دقیق تر شده است. جامعه از وضعیت ابهام و تردید خارج شده است و به دنبال تقویت حضور خود در عرصه های سیاسی و اقتصادی است. بدین ترتیب، با افزایش امیدواری جامعه نسبت به دولت، شاهد روند تقویت سرمایه ی اجتماعی خواهیم بود.

بنابراین در روند شکل گرفته پس از آغاز اجرای برجام، علاوه بر مشاهده ی بهبود اوضاع اقتصادی، با افزایش امیدواری، تقویت سرمایه ی اجتماعی و افزایش مشارکت سیاسی، شاهد تقویت جامعه خواهیم بود. می توان انتظار داشت که اعتماد از دست رفته ی جامعه به دولت در سالیان گذشته، باز گردد و همزمان با همکاری جامعه و دولت در دوره ی پسابرجام، شاهد بهبود اوضاع اقتصادی، افزایش تولید و حضور فعال جامعه در فرآیند پیشرفت کشور باشیم. بی شک در شرایط پسابرجام، تحقق اقتصاد مقاومتی بدون مشارکت همزمان جامعه و دولت، و افزایش سرمایه گذاری در زمینه ی تولید ، امکان پذیر نخواهد بود که این مسأله نیز مستلزم افزایش اعتماد میان دولت و جامعه است.

-------------------------------------------------------

*مشاور معاون وزیر و مدیر روابط عمومی


۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ۱۴:۱۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید