ادارات تابعهاداره کل امور مجلس

شرح وظایف

این دفتر با در اختیار داشتن کارشناسان با تجربه و مجرب رابط بین قوه مقننه(مجلس شورای اسلامی) و قوه مجریه (وزارت متبوع ) می باشند و به نامه های ارسالی ازطرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیدگی نموده و حجم بسیار زیادی از ارباب رجوعها ی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که به  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع می شوند را سرو سامان داده و از بروز تنش و ناهماهنگی های ناخواسته بین مراجعه کنندگان و وزارت متبوع جلوگیری می نماید. یکی دیگر از وظایف این دفتر رفع سوء تفاهم های بوجود آمده بین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و وزارت متبوع که به صورت سوال یا تذکر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می شود ، می باشد. یکی دیگر از وظایف تاثیر گذار این دفتر در بحث سالانه بودجه می باشد که با دفاع کارشناسانه از بودجه پیشنهادی وزارت متبوع سعی دارد بیشترین و بهترین بودجه را برای وزارت متبوع به تصویب برساند. رسیدگی به لوایح و طرحهای پیشنهادی دولت محترم یا وزارت متبوع یکی دیگر از وظایف مهم این دفتر می باشد.